GOD spreekt ook vandaag nog

8054 Is de bijbel afgesloten?

3 december 1961

Hoe onjuist is het van u om aan te nemen dat met de Schrift, het boek der vaderen, Mijn Woord is afgesloten. Dat IK Zelf een grens heb gesteld in zoverre, dat IK MIJ Zelf niet meer zal openbaren en tot de mensen spreken. Wie geeft u de bevoegdheid zoiets aan te nemen? Wie kan MIJ tegenhouden wanneer IK als VADER steeds weer tot Mijn kinderen spreek? Wie geeft u het recht een dergelijke bewering op te stellen dat de bijbel alleen voldoende is en dat u, mensen verder geen woord meer nodig hebt? U, die elke nieuwe openbaring afwijst, bevindt zich nog in diepe geestelijke duisternis, en in deze donkerheid van geest zult u ook de bijbel niet begrijpen en is ze voor u dus ook nog een gesloten boek. Want u begrijpt de geestelijke zin van de letters niet, anders zou u in dit boek ook de aanwijzingen naar Mijn voortdurende openbaringen vinden, en dan zou voor u ook het "werkzaam zijn van Mijn GEEST" begrijpelijk zijn. Maar zolang uzelf nog een onontwaakte geest hebt, zolang begrijpt u ook de betekenis van het Woord niet dat IK zelf sprak tot Mijn discipelen toen IK op de aarde was.

Hoe arm zou u, mensen zijn als u zich tevreden zou moeten stellen met een boek dat u zelf niet meer in staat bent te onderzoeken op zijn onveranderde inhoud,- wanneer u niet steeds weer de zuivere waarheid van boven gegeven zou worden, waaraan u de maatstaf zou kunnen aanleggen of u zichzelf ophoudt in de waarheid. U, die alleen het boek der vaderen laat gelden, bent zelf nog niet doorgedrongen in "het Woord", u hebt het alleen met uw verstand gelezen, maar niet de Geest in u laten spreken, Die u onderwijst en over de geestelijke zin van het Woord opheldering geeft. U hangt nog steeds aan de letter en begrijpt de zin er van niet. En als IK Zelf u in de waarheid wil binnenleiden dan loochent u Mijn werkzaam zijn en verdenkt Mijn dienaren van omgang met Mijn tegenstander. U ontkent dat IK de Wil en de Macht heb te spreken tot diegenen die zich in vol geloof MIJ hun dienst aanbieden en die daarom ook in staat zijn Mijn Stem in zich te vernemen. En u houdt koppig vast aan uw mening dat Mijn Woord met de Schrift is afgesloten, die u als het enige boek erkent waardoor IK ME heb geopenbaard.

En dat is in uw nadeel, want door het afwijzen van Mijn Woord uit den hogen bewijst u dat u alleen maar dode christenen bent, want een levend christendom is een werkzaam zijn in liefde en dat zou u ook de verlichting van de Geest opleveren en dus ook begrip voor Mijn bijzondere hulp in tijden van geestelijke nood. U zou dan ook de Woorden in de bijbel begrijpen, de beloftes die IK Zelf u gaf en die erop wijzen, dat IK Zelf ME zal openbaren aan diegenen die Mijn geboden onderhouden. Hoe zou u dan deze beloften van MIJ willen interpreteren, wanneer u zulke, nieuwe openbaringen loochent? Zou u MIJ willen logenstraffen wanneer IK u Mijn "TROOSTER" aankondig, DIE u binnen zal leiden in alle waarheid. Hoe verstaat u deze Woorden die vervuld moeten worden aangezien elke belofte wordt vervuld die IK de mensen gaf ten tijde van Mijn leven op aarde. En waarom wilt u niet geloven? Omdat u geestelijk arrogant bent, omdat het u ontbreekt aan innerlijk leven, aan het gewekt zijn van de Geest en u daarom gelooft MIJ en Mijn werkzaamheid te kunnen bepalen, het zelf te begrenzen zoals het u bevalt.

Maar u dwaalt, en, om het even of u meent door studie een weten te hebben verkregen dat u het recht geeft Mijn Woord uit den hogen af te wijzen - u bent arrogant van geest en zult daarom ook nooit zelf een openbaring van MIJ kunnen ontvangen, want alleen de deemoedige schenk IK Mijn genade en deze deemoed ontbreekt u. En daarom verkeert u ook nog in duisternis en u zult deze niet kunnen doorbreken omdat u het licht zult ontwijken dat u inzicht zou kunnen schenken, wanneer u zou verlangen in zijn schijnsel te treden. Nooit zal Mijn Liefde voor Mijn schepselen ophouden en nooit zal IK daarom verzuimen u, mensen aan te spreken waar de voorwaarden daarvoor maar aanwezig zijn. En steeds zal Mijn Woord klinken voor diegenen die van goede wil zijn, tot wie de VADER kan spreken als tot Zijn kinderen en die een levend geloof hebben in MIJ, en aan hen zal IK ME ook te kennen geven en de mijnen zullen ook Mijn Stem herkennen want bij hen kan IK aanwezig zijn, aan hen kan IK ME openbaren zoals IK het beloofd heb.

AMEN

8522 Eeuwig weerklinkt het Woord van GOD

8 juli 1963

IK heb beloofd bij u te blijven tot aan het einde van de wereld, en daarom zal voor eeuwig Mijn Woord weerklinken voor u, Mijn geschapenen, als een teken van Mijn tegenwoordigheid. Voor eeuwig zal de verbinding weer hersteld zijn tussen uw GOD en Schepper van eeuwigheid, en Zijn door HEM voortgebrachte wezens. Voor eeuwig zal Mijn Liefde zich tonen door dat Ze u aanspreekt, omdat Ze in het begin er de grootste zaligheid in vond met Haar geschapenen door het woord gemeenschap te hebben. Want de zaligheid van alle wezens bestaat voor eeuwig daarin zonder ophouden Mijn Liefdekracht te ontvangen, en deze grote krachtuitstraling komt tot uitdrukking door Mijn toespreken.

IK openbaar Mij dus Zelf door het "Woord". IK breng Mijn gedachten op u over en vind Mijn zaligheid weer daarin u tot een wederwoord aan te sporen, waardoor een uitwisseling kan plaatsvinden tussen VADER en kind wat reeds zaligheid betekent. En hoe volmaakter de staat van het wezen is des te duidelijker weerklinkt Mijn Stem in het hart, wat geestelijk zo is te zien dat het wezen verkeert in het zuiverste inzicht en in gelijke wil en gedachten als IK. Het is dan door zijn volmaaktheid ook innig met Mij verbonden.

Maar ook in een lagere staat van rijpheid kan het wezen Mij waarnemen wanneer het, bewust van zich zelf, de verbinding met Mij herstelt, maar dan is ook de graad van zaligheid lager. Zodra het wezen echter weer een verbinding heeft met Mij, is het ook weer tot "leven" gekomen en de staat van "dood" in welke Mijn Woord wordt uitgesloten, is overwonnen.

Heel weinig mensen weten (door eigen schuld) dat hun GOD en Schepper tot hen wil spreken, en dat zij HEM zouden kunnen vernemen als zij leven zouden naar ZijN wil. Heel weinig mensen ervaren het geluk van een direct aanspreken en een binnengaan in een innige verhouding met HEM.

En als hun medemensen hiervan horen is het voor hen ongeloofwaardig en zij maken hen belachelijk die hun hiervan vertellen. Maar Mijn Woord zal blijven bestaan, al zal ook hemel en aarde ophouden te bestaan.
Ook deze belofte wordt door u, mensen meestal verkeerd uitgelegd, want u gelooft dat het neergeschreven woord onveranderd behouden blijft.- Juist daarom is het nodig
dat Mijn Woord steeds weer opnieuw op de aarde gebracht wordt, omdat de wil van de mensen niets onveranderd laat en de zuiverheid van het eens gesproken woord niet gegarandeerd blijft.

Maar toch heeft Mijn belofte dat Mijn Woord zal blijven bestaan nog een diepere betekenis. Steeds en eeuwig zal Mijn Woord de verbinding verzekeren van al het geschapene met Mij. Steeds en eeuwig zullen Mijn schepselen Mij mogen vernemen, want dat is hun zaligheid, want daardoor worden zij direct of in gedachten door Mij aangesproken en zij weten wat Mijn Wil is en dragen dezelfde wil nu ook in zich. Zij mogen nu ook met hun GOD en Schepper omgaan zoals kinderen omgaan met hun Vader. En dan vervult hen het diepste inzicht en de hoogste wijsheid, en een waarheidsgetrouw weten maakt hen dan grenzenloos gelukkig.

Al dit gebeuren is het resultaat van het uitwisselen met Mij door het woord. Kon Mijn Woord niet weerklinken in 't hart van alle wezens dan kon er ook geen waar leven zijn, want pas Mijn Woord is het leven, de kracht en ook de gelukzaligheid. Anders zou IK voor Mijn geschapenen een eeuwig ver verwijderde GOD zijn, dus onbereikbaar.- Er zou dan geen verbinding met Mij bestaan en Mijn Woord zou dus ook geen uitwerking hebben.

Daarom sprak IK: "IK blijf bij u tot in het einde". Zonder Mij en Mijn tegenwoordigheid zou u er niet meer zijn, tenzij, u nog moest toebehoren aan Mijn tegenstander in wiens gebied IK niet zal binnendringen omdat uw terugkeer tot Mij vrijwillig moet gebeuren.
Zodra u zich van hem heeft losgemaakt en ernstig naar Mij streeft, zal ook Mijn Woord in u weerklinken. Eerst heel zacht door de "stem van het geweten", maar dan steeds duidelijker zult u Mijn Stem kunnen vernemen als u uzelf meer en meer aan Mij overgeeft. Want daardoor zult u de innerlijke drang bespeuren met Mij in uw gedachten te spreken. En dan zal er ook een antwoord komen dat u echter in het begin niet als Mijn antwoord beseft, maar als uw eigen gedachtenresultaat aanziet. Maar hoe meer u zich terugtrekt van de wereld en alleen Mij zoekt, des te luider zal Mijn Stem in uw hart weerklinken, en het geloof in Mijn toespreken kan u ertoe bekwaam maken bewust Mijn Stem te verwachten.

En u zult Mij kunnen vernemen, want dat ligt alleen aan de staat van rijpheid van uw ziel. Het ligt aan de graad van liefde tot Mij en uw naasten, op welke wijze u Mij en Mijn Woord zult vernemen. En omdat u als Mij toebehorend ook gestadig opwaarts stijgt, daarom zal Mijn Woord u ook niet meer verlaten. IK zal bij u zijn en blijven en u steeds en eeuwig aanspreken en IK zal uw zaligheid gedurig verhogen door een blijvende uitwisseling met Mij, door Mijn Woord.

AMEN

7375 Johannes 14,21: "Wie Mijn geboden onderhoudt..."

23 juni 1959

Wanneer u Mijn geboden onderhoudt, bemint u Mij en IK kan ME dan aan u openbaren. En IK zal ME altijd openbaren aan hen die Mij horen willen. IK zal niet blijven zwijgen of ME afwenden, want IK heb u lief en zou niets liever willen dan u te kunnen aanspreken, tweegesprekken met u te voeren en zo Mij u te openbaren als VADER, DIE naar ZijN kinderen verlangt vanaf dat ze ontrouw werden - en vielen.

Mijn Liefde tot het gevallene is niet kleiner geworden en daarom doe IK alles om het weer tot ME terug te roepen.
Zodra het gevallene nu Mijn Stem verneemt en dit als Mijn Stem herkent en er dan naar verlangt door Mij aangesproken te worden, is het reeds de terugweg ingeslagen en is al dichtbij het Hart van de VADER. Alleen is 't nu nog nodig dat het bewust de verbinding met Mij zoekt om met zekerheid het samenzijn met Mij te vinden, dat het weer die zaligheid oplevert die het in het begin ondervond. U, Mijn geliefden op aarde, behoeft dus alleen Mijn geboden te onderhouden, d.w.z. weer Mijn Wil te volbrengen; dan kunt u ook altijd verzekerd zijn van Mijn toespreken. En dan ontvangt u genade in de grootste overvloed. Want wanneer IK u aanspreek, betekent dat ook toevoer van genade die u zal helpen naar voltooiing en tot zaligheid, die het u makkelijk maakt de terugweg naar Mij op te gaan en uw bestemming te bereiken.

Maar hoe weinig mensen geloven dat IK tot hen spreken zou en dat ze ME horen konden als ze dat wilden en dat ze alleen maar de voorwaarden moeten vervullen, opdat Mijn Stem in hen weerklinkt. En ook slechts weinigen herkennen de Stem van de VADER DIE tot hen spreekt, wanneer hun door boodschappers Mijn Woord gebracht wordt. Toch willen zij allen Mijn "kinderen" zijn, maar de Stem van hun VADER kunnen ze niet herkennen omdat ze nog ver van Mij afstaan. Omdat het lijkt dat Mijn geboden te moeilijk na te leven zijn, waardoor ze nog niet in staat zijn Mijn zachte Stem in hun hart te vernemen. Maar IK spreek tot de mensen en iedereen kan Mijn Stem vernemen als hij alleen maar aan Mij gelooft, Mijn geboden over de liefde tot GOD en de naaste vervult en dan stil en gelovig innerlijk luistert naar wat IK hem zeggen wil. En hij zal ME kunnen horen en overgelukkig zijn wanneer de VADER met Zijn kind spreekt.

AMEN

8757 Alleen GOD kan de waarheid tot de mensen brengen

19 februari 1964

Laat Mij tot u spreken en neem Mijn leringen aan. Geloof dat de reine waarheid u wordt gebracht en geef ze daarom ook met overtuiging door aan uw medemensen, want pas dan bent u ware dienaren in Mijn wijngaard. De grote geestelijke nood van de mensen vraagt dat hun de zuivere waarheid wordt overgebracht, want zolang de mensen niet goed beseffen Wie IK ben en geen ware kennis bezitten over hun GOD en Schepper en over Zijn WEZEN, zolang zullen zij ook niet proberen Mij te benaderen. En zolang ben IK voor hen nog niet begerenswaard, omdat zij niet weten dat Mijn Wezen Liefde is en IK steeds Liefde wil geven en liefde ontvangen.

Maar om Mij te kunnen liefhebben moet Mijn Wezen als hoogst volmaakt worden ingezien, en moet ook Mijn Liefde kunnen worden ervaren. Maar dat is alleen mogelijk als Mijn schepselen zich voor Mij openstellen en zich vrijwillig aan Mij overgeven.- Want dan kan Mijn Liefde hen weer bestralen en gelukkig maken. Daarom moet u ook weten dat u schepselen bent die Mijn overgrote Liefde liet ontstaan, en u moet weten dat u voortgebracht bent door Mijn Liefdewil en Liefdekracht; dat dus ook uw eigenlijke wezen - liefde is.

Zulk een kennis kan alleen IKZelf u doen toekomen, omdat Mijn weten alles overtreft. En daarom moet u zich door Mij laten onderwijzen en dan ook die kennis doorgeven aan hen die niet met Mij in verbinding staan. Want alle mensen moeten weten wat zij in diepste wezen zijn en allen moeten weer streven naar wat zij in hun oerbegin waren, omdat zij pas dan onmetelijk zalig zullen zijn. Eerst wanneer IK erkend wordt als het hoogst volmaakte WEZEN in de oneindigheid, zal in de harten der mensen ook de liefde tot Mij ontbranden. Want pas dan beseffen zij dat IKZelf de Liefde ben en dan zal Liefde tot liefde aandrijven.

Zolang de mensen geen juiste opheldering wordt gegeven over Mijn Wezen en zolang IK word voorgesteld als een wrede en toornige GOD, zolang komen zij Mij ook niet vertrouwelijk als kinderen tegemoet, en kunnen dan ook niets van Mijn Liefde bemerken. En nog minder zullen zijzelf Mij hun liefde toedragen, maar veel eerder vrezen en nooit de verhouding van kind tot Vader herstellen. Maar dat verlang IK juist van u om u ook bovenmate met Mijn Liefde gelukkig te kunnen maken.

Door invloed van Mijn tegenstander wordt Mijn beeld echter verwrongen. En door zijn inwerking wordt ook de waarheid ondermijnd en met dwaling vermengd of u onthouden. Terwijl weer mensen die naar hun wil Mijn tegenstander toebehoren tegen de waarheid vechten, maar daarentegen een verstandelijk werelds idee als waarheid verdedigen, dat daar geen enkele aanspraak op kan maken. Maar u, die zoekt Mijn Wil te vervullen moet tegen hen ingaan als u in Mijn wijngaard wilt dienen. U heeft van MIJZelf de zuivere waarheid als het "goede zaad" ontvangen en u moet dit ook weer in het hart zaaien van mensen die dit bereidwillig openen, want gedwongen kan geen mens de waarheid gebracht worden. Ze moet in liefde aangeboden en in vrijheid van wil aangenomen worden.

Maar dan zal de waarheid ook een zegenrijke uitwerking hebben, doordat de mensen die eerst nog door donkere gebieden gingen omdat er hen nog geen licht verlichtte, nu wandelen in het licht. IK voorzie u mensen rijkelijk van het "goede zaad" waarmee u de akkers (de harten) kunt bebouwen, opdat zij goede vruchten voortbrengen. Maar alleen door Mij kan u dat "kostbare zaaigoed" geschonken worden, IK alleen kan het u bezorgen en IK alleen ben de Bron waaruit de levensader ontspringt, alleen bij Mij kunt u de juiste voeding bekomen.

En als u gewillig bent, kunt u dit "voedsel" ook aan uw medemensen uitdelen, want zij hebben evenzo versterkende voeding en verfrissende drank nodig om ook moedig en krachtig hun pelgrimsweg op aarde te kunnen voortzetten. Want uw weg op aarde moet u afleggen voor de uitrijping van uw ziel, en u moet in dit aardse leven trachten uw GOD en Schepper te zoeken en te vinden. En als VADER van Mijn ware kinderen zal IK Mij ook laten vinden door een ieder die er ernstig naar streeft Mij te vinden.

En hebt u Mij gevonden, dan zal Mijn Liefde u gedurig verzorgen met geestelijke en ook aardse goederen. Het geestelijke goed bestaat echter uit een kennis over alle geestelijke gebeurtenissen die aan uw bestaan als mens zijn voorafgegaan, en over Mijn liefdevolle zorg u tot de hoogste volmaaktheid te brengen. Het geestelijke goed bestaat in een grote mate van inzicht. Er zal u een licht worden ontstoken dat ver boven alles zal uitstralen en u weer een inzicht geeft in gebieden, die alleen met geestelijke ogen kunnen worden aanschouwd.

Wie dus de grote genade heeft in deze omvangrijke kennis te worden ingeleid, moet ook in dankbaarheid deze genadegaven doorgeven. Hij moet steeds weer denken aan de grote geestelijke nood van zijn medemensen die meestal nog zonder enige liefde zijn. Maar eerst moeten zij worden aangemaand tot liefdedaden, want pas dan zullen zij ook openstaan voor de geestesgaven die u hun brengt.

Daarom is uw grote opgave,de mensen steeds weer Mijn geboden van de liefde in herinnering te brengen, want alleen een leven in liefde levert de mens de zuivere waarheid op. Alleen door een leven in de liefde verkijgt u inzicht in het diepere weten, en alleen de liefde laat de mens de aanleiding en het doel van zijn aardse bestaan inzien. En pas dan zal hij ook ernstig proberen dat doel te bereiken.

AMEN

8568 Waarom spreekt GOD de mensen aan?

24 juli 1963

Mensen, denk u eens in wat het betekent wanneer uw GOD en Schepper Zelf Zich tot u neerbuigt om u aan te spreken, want Hij heeft daar een doel mee voor ogen dat u niet bevatten noch doorgronden kunt. IKZelf buig ME naar u over om u aan te spreken en dus moet het erg belangrijk zijn dat u Mijn aanspreken verneemt, zodat u door Mij een bepaalde kennis wordt bijgebracht daar IK dit laatste nodig acht.

Het zijn niet alleen vermaningen en waarschuwingen die IK u laat toekomen, maar IK probeer uw niveau van inzicht te verhogen en geef u aanwijzingen op welke manier dit mogelijk is. Voor eerst wil IK de duisternis waarin u mensen zich bevindt van u wegnemen, en daarom wil IK u ook de reden van deze erge duisternis vertellen en hoe u die op kunt heffen. IK wil u licht schenken omdat duisternis een onzalige toestand voor u is en u in dit duister niet de juiste weg naar het licht van de dag vindt.

U had dat licht en inzicht prijsgegeven, want u kent Mij niet meer, uw GOD en Schepper Die uw VADER wil zijn. U weet niets meer van uzelf, wat u was bij het begin der tijden, waarom u uzelf afkeerde en met welke bedoeling u op aarde bent. En het is deze toestand zonder inzicht die niet goddelijk genoemd kan worden. U bent echter van goddelijke oorsprong, u was eens volmaakt en dus bevond u zich ook in het licht. U kende alles, u kende Mijn overgrote Liefde die steeds door u heen straalde en juist die duisternis tegenhield, waardoor u helder en klaar elke samenhang begreep en een kennis had die alleen maar een goddelijk wezen bezitten kon.

U vergooide echter vrijwillig deze kennis, het licht en het inzicht, en u verviel in een toestand zonder licht.- Uw begrippen verwarden zich en u kon niets meer bevatten. U begreep noch uzelf en het doel van uw bestaan noch de samenhang met Mij, met Degene uit Wiens Liefdekracht u voortgekomen bent. U viel in duisternis en die duisternis hield u zolang gevangen tot u vrijwillig weer verlangde naar Mijn Liefdestraling, die u dan ook weer het licht van de kennis schenken zal. En dwars door deze duisternis heen weerklinkt Mijn Woord van boven. Zou u de diepte van Mijn Liefde kunnen bevatten Die u alles wat u eens vrijwillig opgaf, weer zou willen schenken? Zou u bijgevolg Mijn Woord, in zijn overgrote waarde, kunnen erkennen als het grootste genadegeschenk van Mijn kant dat IK de mensen doe toekomen om hun terugkeer tot de Liefde makkelijk en mogelijk te maken? IK spreek rechtstreeks tot u, IK overbrug de brede kloof die nog tussen ons bestaat en laat uit het lichtrijk een genadestroom naar de aarde vloeien die deze grote geestelijke dorheid bevloeien zal, en opnieuw zal doen herleven.

IK wil de ellendige toestand waarin de mensen zich bevinden, veranderen en hun hulp bieden opdat ze vanuit de toestand van duisternis ontdekken dat hen een licht tegenstraalt. Ze moeten bereid zijn dit licht aan te nemen en hun verdere levensweg op aarde daardoor te laten verlichten, zodat ze ook zeker zijn die weg naar hun bestemming te volgen die in het licht loopt en nooit door duisternis zal gaan.

Het is een overgrote daad van barmhartigheid die IK de mensheid bewijs, dat IK hun,die eens het Liefdelicht afwezen, weer datzelfde Liefdelicht aanbied. Dat Ik dit naar de aarde zend ofschoon de mensen niet laten blijken daar verlangen naar te hebben, op een paar na die IK nu als tussenpersoon gebruik, zodat zij het licht daar brengen waar nog duisternis is.

Maar alle mensen zouden daar deel aan moeten kunnen hebben, want IK wil niemand Mijn genadegeschenk onthouden. IK wil een ieder in Mijn lichtkring voeren en trachten hem met Mijn licht te bestralen, opdat hij dan geleid kan worden vanuit de kant van de lichtwereld die altijd alleen maar daarop wacht dat een mens zich openstelt voor haar liefdezorg.

En steeds opnieuw zal IK de aarde door een licht bestralen, want de duisternis zal steeds nog dieper worden. Voor hem echter die naar het licht verlangt zal dit schijnen. Hij zal weer een toestand van inzicht binnengaan daar hij door Mij Zelf binnen gevoerd wordt in een diep weten dat hem van buitenaf niet gegeven kan worden, of hij neemt het van de kant van Mijn boodschappers aan, aan wie IK Zelf die kennis heb bijgebracht.
En IK zal Mijn genadegaven nog aan veel mensen aanbieden, en bij hem die slechts naar een lichtpuntje verlangt zal het stralen. Het zal hem binnenleiden in een weten in waarheid dat hem ook gelukkig zal maken. Want IK stort nog rijkelijk de gaven van Mijn Liefde uit voordat het einde komt en ieder die van goede wil is, kan nog tot het einde zijn gebrekkige toestand veranderen. Hij kan het licht aannemen en dit zelf vermeerderen door een leven in liefde, en hij hoeft het einde niet te vrezen, zodra hij eenmaal het doel en de bestemming van zijn leven op aarde kent en bewust die bestemming ook nastreeft. Want zijn wil heeft dan de juiste beslissing genomen, hij verlangt naar Mij terug te gaan en zal dan ook zeker zijn doel bereiken.

AMEN

8917 GOD probeert door ZIJN aanspreken de liefde van de mensen te winnen

24 januari 1965

Welk een rijkdom kunt u, die voortdurend Mijn genadegaven ontvangt en daardoor steeds een bewijs van Mijn aanwezigheid bezit, uw eigendom noemen, dat u nooit meer afgenomen kan worden. U werd een buitengewone kennis bijgebracht die niemand u weerleggen kan, want zo'n kennis kan u alleen de ENE geven, Wiens weten overal bovenuit gaat, DIE het echter aan een ieder wil overdragen die daar een ernstig verlangen naar heeft en Mij serieus daarom vraagt.

En dat IK veel meer weet dan het u mogelijk is op te nemen, moet u alleen maar aansporen tot steeds grotere zielerijpheid. U zult onmetelijk zalig zijn hoe verder u in Mijn eeuwig heilsplan doordringt, hoe meer u over Mijn besturen en werken opheldering gegeven wordt. Want dan zullen alle goederen van deze wereld niet in staat zijn u te bekoren, zodra u achter de geheimen van de schepping bent gekomen en al het gebeuren begrijpen kunt.

Want dan bent u weer in een toestand van inzicht en u staat dan in het licht en benadert weer de oerstaat, toen u bovenmate zalig was. En dan is ook gauw uw bestaan als mens voltooid en u kunt ook uw lichamelijk omhulsel afleggen en in Mijn rijk terugkeren, dat uw ware thuisland is.
Streef daarom naar grotere zielerijpheid en wordt dit streven niet moe, geloof dat nooit gedachte heerlijkheden u wachten in Mijn rijk dat niet van deze wereld is.- Uw streven moet zijn u steeds dichter bij Mij aan te sluiten, Mij niet meer uit uw gedachten te laten. IK wil bij u zijn en weer Mijn Liefdelicht in u laten stralen, wat dan ook tot gevolg heeft dat het in u zelf licht wordt en u Mijn Stem zo helder en duidelijk vernemen kunt, dat u er niet meer aan twijfelt dat IK Zelf u toespreek en onderwijs.

En dat Mijn Liefde eeuwig u geldt moet u hier aan zien dat IK uw liefde winnen wil. IK ben u tot in de diepte gevolgd en help u hier weer uit omhoog te stijgen, tot u zich als mens belichamen kunt. En ook dan houdt Mijn Liefde niet op, Ze schenkt u genade op genade en is tot elke hulp bereid. Ze probeert uw liefde te verwerven door u aan te spreken en u kracht te verlenen, die u alleen maar op de juiste manier behoeft aan te wenden om hogerop te klimmen naar den hoge om uiteindelijk Mijn rijk binnen te kunnen gaan. Want Mijn liefde wil u als Mijn kinderen ontvangen, zij wil u de hoogste zaligheden bereiden waarvan u zich geen voorstelling maken kunt.

En dat is wat IK door Mijn spreken tot u bereiken wil; dat u van Mijn tegenwoordigheid overtuigd bent en dan Mij ook Mijn Liefde beantwoordt. Dat u uw hart opent om Mijn Liefde in u te laten binnen stralen, waarna het één worden met Mij in liefde kan plaatsvinden wat uw gelukzaligheid uitmaakt. U zult Mij dan eeuwig prijzen en lof en dank zingen, want u bent dan weer volmaakt zoals u dat was in het eerste begin, net zoals uw VADER in de hemel.

AMEN

8268 GOD's hulp bij het vooruitgaan d.m.v. openbaringen

9 september 1962

Al van eeuwigheid geldt Mijn liefdezorg u, want al eeuwig bent u van Mij verwijderd en daarom niet zalig. U zelf weet tijdens uw aardse leven niets van de eindeloze tijd van voor uw belichaming als mens, want die ligt achter u en is dus overwonnen. En nu gaat u uw weg als mens over de aarde onbewust van het lot dat u tegemoet gaat - zolang onbewust, tot u zelf vrijwillig de weg naar Mij inslaat.

En pas dan is het gevaar voorbij terug te zinken en deze eindeloos lange weg nog eens te moeten afleggen. En daar Mijn hele Liefde u geldt, werk IK onafgebroken op u in om u te bewegen u aan de MACHT Die u in het leven riep, over te geven. Want tijdens uw gang over de aarde vereist dit alleen uw eigen willen en dat is vrij. Het kan u naar de hoogste zaligheid terug voeren maar ook weer uw hernieuwde val teweeg brengen, want alleen de vrije wil is doorslaggevend voor uw lot in de eeuwigheid.

Zolang deze wil gebonden was, zolang uw ziel in de "je moet" toestand door de scheppingen van de aarde ging, was er geen gevaar af te zinken. Mijn tegenstander was de macht over u ontnomen en Mijn Liefde trok u onvermoeid omhoog. Nu echter, als mens, bent u vrij en Mijn tegenstander heeft daarom ook weer het recht u te beïnvloeden. U moet dus in vrije wil tegen hem standhouden en vrijwillig de weg naar Mij opgaan, pas dan heeft u uw laatste levensproef op aarde doorstaan en kunt bevrijd worden van elke uiterlijke vorm.

Omdat Mijn Liefde u in het leven riep en deze Liefde nooit verminderd is en ook niet minder worden zal, daarom zal IK u ook onafgebroken bijstaan en zal IK net zo om uw wil strijden als Mijn tegenstander. En IK zal u alle gebeurtenissen zo laten overkomen dat uw gedachten naar Mij geleid worden, want zodra IK bereik dat u Mij erkent als het volmaakte Opperwezen Dat u liefheeft en alleen uw zaligheid op het oog heeft, heb IK u ook voor Mij gewonnen. Dus moet IK ME ook aan u openbaren, IK moet proberen te bereiken dat u kennis neemt van een Macht die u het leven gaf en ook moet IK u opheldering geven over de aard van deze Macht. IK moet u een weten doen toekomen over het besturen en werken van dit Opperwezen en over de samenhang tussen u en Mij. Daar u met verstand begiftigd bent, met het vermogen tot denken, spoor IK u steeds aan na te denken. IK voeg Mij Zelf in uw denken in en IK leid uw aardse wederwaardigheden zo dat u aan Mij denken kunt. En zo probeer IK op elke manier op uw willen in te werken opdat uw wil zich naar Mij keert en zich aan Mij overgeeft. Want dat alles wordt bij Mij veroorzaakt door Mijn grote Liefde tot u Die zich weer met u zou willen verbinden, maar hiervoor is ook uw vrije wil nodig. Door uw lange weg voor de belichaming als mens bent u nu dan ook in zo'n toestand van rijpheid, dat u slechts de genaden van het menszijn hoeft te benutten om uw doel te bereiken. Want elke dag geeft u gelegenheden waardoor u tot een weten over uw GOD en Schepper komen kunt, daar elke dag u kansen biedt waardoor u de liefde beoefenen en u werken van liefde verrichten kunt die u ook een juist denken garanderen en u inzicht schenken dat u een opdracht op aarde hebt te vervullen. En er kan u dan een diep weten ontsloten worden over de ware reden van uw aardse bestaan, en door dit te weten kunt u u ook gedrongen voelen tot Mij te gaan, DIE u Zelf die kennis doet toekomen. U zou dan ook steeds meer besef van Mij krijgen om zo ook bewust te streven naar Mij te gaan.

Alles doet Mijn Liefde opdat u nu het ontwikkelingsproces volbrengt dat u voor eeuwig naar Mij terug zal voeren. Maar één ding kan ook Mijn eindeloze Liefde niet; uw wil dwingen tot deze terugkeer. In alle vrijheid moet u uw weg gaan in dit aardse leven, maar u zult onmetelijk zalig zijn en blijven wanneer uw wil vrij voor Mij kiest.- U zult geen terugval meer hoeven te vrezen, want wat IK eenmaal voor MijZelf verworven heb, houd IK vast en sta het voor eeuwig niet meer af aan Mijn tegenstander.
Tijdens het leven op aarde worstelt hij evenzo om uw ziel en deze kennis zult u eveneens vernemen, opdat u nu beslissen kunt, opdat u hem tegenstand biedt en de weg naar Mij opgaat zodat IK u helpen kan. En opdat u een beroep kunt doen op de genaden van het werk der verlossing door JEZUS CHRISTUS, waarin IK Zelf op aarde gekomen ben om voor uw ziel de losprijs te betalen. Want u behoorde Mijn tegenstander ook al toe omdat u hem uit vrije wil gevolgd bent.

En u moet dit weten; dat het mogelijk is uit zijn macht verlost te worden als u de weg tot het Kruis neemt en daardoor uw willen, dat dan vrij voor Mij gekozen heeft, bezegelt. Daarom openbaar IK Me ook steeds weer aan de mensen en geef hun kennis over de ware reden van hun gang over de aarde. En ook over de mogelijkheid, ten laatste verlossing te vinden door JEZUS CHRISTUS, in Wien IK Zelf u verlossing bracht van zonde en dood.

AMEN

9002 Waarom steeds weer nieuwe openbaringen?

25 juni 1965

Omdat het Woord van GOD niet altijd beschermd kon worden tegen veranderingen en omdat niet altijd geestelijk verlichte mensen de vertalingen op zich namen en dus vergissingen konden maken, moesten ook steeds weer nieuwe openbaringen de oude fouten verbeteren, als het Woord van GOD aanspraak wilde maken op de zuivere waarheid. Zonder nieuwe openbaringen zou het uitroeien van dwalingen onmogelijk zijn, en vooral dan, wanneer de mensen er op vertrouwen dat IKZelf Mijn Woord bescherm voor elke verandering.

U moet begrijpen dat de vrije wil van de mens dit voor Mij onmogelijk maakt, want IK zal de vrije wil nooit onvrij maken, al gaat het om de zuivere waarheid. Maar IK gaf de mens de belofte dat hij de waarheid zal ontvangen als hij ze begeert. En zo kunt u er ook nooit op vertrouwen dat u geestesgoed onveranderd ontvangt, wanneer u het Woord van GOD gepreekt wordt. Maar u heeft de verzekering dat u de waarheid ontvangt als u die begeert, want dan zal de geest van de prediker (zelfs wanneer die geen verlichte geest heeft) zo worden geleid dat hij vaak zal spreken wat hij zich niet had voorgenomen. Hem worden dan door Mij woorden in de mond gelegd, juist omdat een mens er naar verlangt naar waarheid onderwezen te worden.

Zou in veel mensen dit verlangen opkomen alleen de waarheid te vernemen dan zou ook spoedig van de kant der predikers de dwaling erkend worden waarin zij zich bevinden. En zij zouden dan ook meer moeite doen naar hun innerlijke stem te luisteren, die hen anders zou onderrichten.
Maar alle mensen hebben de mogelijkheid het verkeerde in het Woord van Mij te herkennen, want de liefde verlicht hun geest en neemt alleen de reine onvervalste waarheid aan. Een mens kan dan niet meer verkeerd denken als hij door het innerlijke licht van de liefde verlicht is. Pas dan ontdekt hij waar overal de dwaling ingeslopen is en de tegenstander werken kon, omdat de mensen het licht van de liefde ontbrak. Dan weet hij ook dat de mens met zijn verstand geen geestelijke problemen kan oplossen, wanneer zijn geest hem niet ondersteunt. En hij weet dan ook waarom steeds weer verbeteringen nodig zijn in de vorm van nieuwe openbaringen, die IK de mensen altijd weer opnieuw laat toekomen. IK zal Mij altijd weer aan de mensen openbaren die Mij liefhebben en Mijn geboden onderhouden, want dat heb IK beloofd.

Want op een verkeerde gedachte volgen talloze andere, en ten slotte blijft van Mij een verwrongen beeld over, tegengesteld aan een goede, bovenmate liefdevolle GOD DIE u aller VADER wil zijn.

En omdat u al veel verkeerde leerstellingen hebt aangenomen is een GOD van liefde u vreemd. Hij is nog ver van u verwijderd en u erkent HEM niet als VADER. Daarom zult u ook geen moeite doen HEM nader te komen, en wat u van HEM verneemt, leent zich ervoor u nog eerder van HEM te vervreemden.

Maar IK wil uw liefde winnen en benut daarom elke gelegenheid om tot u te spreken. En gaat dat niet op een directe manier, dan probeer IK dat door mensen die Mijn Geest in zich werkzaam laten zijn. Die u, of Mijn Woord rechtstreeks doen toekomen, of zelf in een zuiver denken verkeren, om u volgens de waarheid te onderrichten. Want het is van het grootste belang dat u tot het juiste denken wordt geleid, zodat u weet wat u kunt aannemen of moet afwijzen. Maar geloof niet dat u de garantie hebt van een zuiver denken wanneer u uw kennis schept uit het "boek der boeken" (de bijbel). Daar IK de wil van de mens niet onvrij kan maken, kan IK ook niet verhinderen als hij naar eigen goeddunken de gedachten die hij uit dit boek put, probeert te verwerken, en meestal verkeerd uitlegt.

Want in alles wat IK gesproken heb is altijd een geestelijke zin verborgen, maar deze zin kan alleen ingezien worden door de geest in de mens, en die wordt echter alleen ten leven gewekt door de liefde. En pas dan wordt de mens geleid in alle waarheid, zoals IK het steeds weer beloofd heb.

AMEN

8364 De mens heeft de plicht geestelijke goederen te onderzoeken

28 december 1962

U zult u niet kunnen verontschuldigen wegens verkeerd onderricht omdat u door Mij in de gelegenheid bent gesteld uw verstand te gebruiken, dus hebt u ook de plicht te onderzoeken wat u geleerd werd. En zodra u kennis neemt van een GOD en Schepper, DIE alles liet ontstaan en DIE alles wat u om u heen ziet en ook u zelf, behoudt, hoeft u zich slechts in gedachten tot deze Schepper te wenden en waarlijk, IK zal dan uw gedachten sturen zodat u inzicht krijgt als u dat wenst.

En er zullen uit het geestelijke rijk steeds die gedachten tot u komen, die gaan over MijZelf en u. Die u vragen laten in welke verhouding u tot Mij,uw GOD en Schepper, staat. En zulke gedachten moet u oppakken en in u overwegen. Altijd moet u zich bewust zijn dat iedere mens die alleen op zijn verstand vertrouwt, zich kan vergissen.

Ook moet u uzelf afvragen of de mensen die u onderwijzen, zonder dwaling zijn; of zij die u kennis ter overweging aanbieden, dit zelf weer van hun medemensen ontvingen of door middel van studie verworven hebben. Want dan zal er in u zeker twijfel opkomen en dan doet u er goed aan daarover na te denken. Alleen uw wil is echter beslissend of u zelf de waarheid verlangt, want alleen deze wil zorgt er voor dat u zuivere waarheid geschonken wordt. Want neemt u gedachteloos aan wat u wordt voorgeschoteld dan zult u nooit de weg tot Mij vinden. U bezit dan alleen zuiver verstandskennis die nooit het hart beroeren kan, uw ziel heeft daar niet het geringste voordeel van omdat het noch tot ware kennis voert noch uzelf ertoe brengt ernstig aan uzelf te werken. Het is en blijft ook slechts een wereldlijk weten, zelfs als het om geestelijke problemen gaat. Want alleen uw verstand wordt aangesproken maar nooit wordt ervan geëist dat het zich daar intensief mee bezig houdt, en dan pas kan begrijpen wat het werd aangeboden.

En als u nu door (kerkelijke) geboden verhinderd wordt erover na te denken, zult u ook de onzinnigheid van zo'n verbod inzien en achterdochtig worden en daarom alleen al aan de waarheid gaan twijfelen van de u aangeboden leer. Alles hoeft geen dwaling te zijn, maar u moet uzelf hierover duidelijkheid verschaffen doordat u zelf gaat nadenken en u tot HEM wendt, DIE uw GOD en Schepper is, want Hij alleen kan u opheldering verschaffen.
Zodoende moet u proberen een levend weten te verkrijgen en u niet met dode kennis tevreden stellen; dat net zo lang dood is als het geen invloed uitoefent op de menselijke ziel, totdat het deze opwekt tot echte ijverige arbeid die voornamelijk uit werken van liefde bestaat. Want zogauw een mens een leven in liefde leidt, zal ook zijn denken verlicht zijn en dan heeft hij geen vrede meer met 'n leer die niet geheel met de waarheid overeenstemt. Het licht van de liefde in hem laat hem dan ook niet meer alles zonder bedenking aannemen wat hem wordt aangeboden, maar noodzaakt hem tot onderzoek daar de liefde het goddelijke grondbeginsel is en nooit dwaling of leugen naast zich dulden kan.

Dan begint er ook een levendig verlangen naar waarheid te groeien waardoor ook de waarheid tot de mens wordt geleid, eender op welke manier. Want wie de waarheid begeert, die verlangt ook naar MijZelf, IK DIE de eeuwige Waarheid ben. En aan hem zal IK Me ook openbaren, d.w.z. op een of andere manier hem de waarheid doen toekomen zodat hij die ook zonder bedenking zal aannemen en verwerken. Iedereen moet zelf naar zijn eigen voltooiing streven en is daar dan ook toe in staat, want het is waarlijk voldoende verbinding met Mij te zoeken door een gebed in geest en waarheid, om met Mijn hulp zijn weg over de aarde met goed gevolg af te leggen. En dit gebed zal verhoord worden, hij zal steeds van binnenuit worden aangespoord tot werken van liefde en daardoor zal hij ook tot het licht geraken en de weg gaan die tot volmaaktheid voert.

AMEN

5785 Doe niets zonder JEZUS!

10 oktober 1953

Vraag steeds dringend Mijn hulp en bijstand bij alles wat u ook onderneemt! Begin niets zonder Mij, ga geen weg zonder Mij, laat Mij steeds vooropgaan, dan zal IK ook uw doel zijn dat u zeker bereikt.

Zo moet u ook uzelf met alle geestelijke wensen die u aan het hart liggen, aan Mij toevertrouwen en u zult steeds goede raad ontvangen want dan stuurt Mijn Geest u. U zult dan niet anders kunnen dan juist denken en handelen en met succes arbeiden voor Mij en Mijn rijk, en toch ziet het er uit alsof u praat en handelt volgens uw eigen wil. IK openbaar Me niet zo duidelijk dat u gedwongen zou worden Mijn Wil te volbrengen en toch is het Mijn Wil die dan door u tot uitdrukking komt. Wanneer u Mij elk werk, elke gedachtenwisseling, in gedachten of letterlijk, aanbeveelt, kunt u ook van Mijn inwerken zeker zijn. Toch is juist deze verbinding die u eerst met Mij zoekt nodig om daardoor Mijn Wil in u gewaar te worden en dienovereenkomstig te denken, te praten en te handelen.

En u hoeft u ook geen zorgen te maken of u de arbeid voor Mij wel kunt volbrengen; zolang u die niet als wereldlijke arbeid beschouwt maar altijd alleen Mij ermee dienen wilt en als Mijn knechten steeds met Mij in verbinding blijft om Mijn aanwijzingen in u op te nemen. Want dit laatste doe IK door middel van uw hart, wanneer IK in u gevoelens leg die u dan zo doen handelen zoals het Mijn Wil is. En dan zal ook elke onderneming van u gezegend zijn.

AMEN

6676 Beproef alles en behoud het goede!

24 oktober 1956

Beproef alles en behoud het goede! Dat zeg IK tot hen die een neiging hebben tot twijfel Die geen goed oordeel hebben en angstig zijn het geestelijke goed aan te nemen dat hun op ongewone manier wordt aangeboden. Ontvang het zonder vooroordeel en bid Mij dan om verlichting van geest. Denk na over wat u ontvangen hebt en wat u niet aanneembaar lijkt omdat u het nog niet begrijpen kunt, sluit dat eerst uit en verkwik u aan datgene wat voor u na ernstig overwegen geloofwaardig is.

IK verlang van u geen blind geloof, maar IK verlang een onderzoeken van het geestelijke goed waar u mee in aanraking komt. U moet daarover nadenken en het is beter af te wijzen wat u ongeloofwaardig lijkt, dan zonder nadenken alles aan te nemen. Want het zal u niet tot zegen zijn als u zelf daar nog geen standpunt over hebt ingenomen. Maar wanneer u een werkelijk verlangen naar de waarheid hebt, dan zult u er ook zeker de zuivere waarheid van inzien wanneer het geestelijke goed dat in Mij zijn oorsprong heeft, u door Mijn boden gebracht wordt. Want dat Woord heeft de kracht in zich, leven te geven, vooropgesteld dat er ook naar dat leven gestreefd wordt.

Beproef alles en behoud het goede! Staan deze Woorden van Mij niet in tegenspraak met de eisen van alle "organisaties" die verlangen te geloven zonder er over na te denken? IKZelf laat het toch aan u over wat u gelooft, al vraag IK u het goede te behouden. IK laat het aan u over omdat IK geen blind geloof van u mensen verlang. Waarom verhindert u de mensen tot onderzoeken en verlangt van hen dat een nadenken over geloofsleren achterwege moet blijven?

Handelt u daardoor niet tegen Mijn Wil? Bent u zich wel bewust wat het gevolg van zo'n geloofsdwang voor de mensen zal zijn? Steeds weer leg IK de nadruk op de vrijheid van wil, steeds weer stel IK de verantwoordelijkheid voor de eigen beslissing van ieder mens op de voorgrond. Steeds weer waarschuw IK voor elke geestelijke dwang en leg u uit waar het in het aardse leven eigenlijk om gaat.

En ook de schrift (de bijbel) geeft u het bewijs met de woorden; beproef alles en behoud het goede! En een ieder mens die Mijn Wil vervullen wil moet zich toch wel eens verwonderen dat deze woorden niet overeenstemmen met de geboden van kerkelijke zijde en hem tot nadenken brengen wiens Woorden en leren dan wel het geloofwaardigst zijn? U kunt Mijn Woorden geen andere betekenis toeschrijven dan deze, dat u een standpunt moet innemen tegenover elke geloofsleer en u moet daartoe uw eigen mening vormen, onverschillig wie u dat geestelijke goed aanbiedt. Want ook de zuivere waarheid van Mij, die u direct van boven toekomt mag u onderzoeken. IK zal u niet veroordelen als u meent niet alles zonder bezwaar te kunnen aannemen. Maar u moet Mij steeds om raad vragen en IK zal u de kennis geven die u nodig hebt voor het uitrijpen van uw ziel. En als uw geestelijke rijpheidsgraad nog gering is, zult u nog niet alles kunnen begrijpen, maar u beslist zelf wat u bereid bent aan te nemen.

Beproef alles en behoud het goede! Daarmee bewijst u de ernst van uw gezindheid en uw verlangen naar waarheid. Wie echter onbeproefd alles aanneemt, bewijst daarmee zijn onverschilligheid. Hij zal dus niet in de waarheid wandelen omdat ze hem geheel onverschillig is. Maar zulk een houding mag nooit bevorderd worden vanuit verantwoordelijke zijde.- De mensen moeten worden aangespoord, maar niet gehinderd om over geestelijk goed een eigen mening te vormen, want dan kan dit pas tot zegen zijn en de mensen helpen bij het verwerven van hun zielerijpheid, daar dan de vrije wil ingeschakeld is, op wiens beslissing het alleen aan komt.

AMEN

8494 Genadegeschenk vóór het einde

12 mei 1963

Een overvloed van genade zal IK uitstorten in de laatste tijd vóór het einde, want de mensen hebben dat nodig. Zij hebben veel ondersteuning nodig om de laatste etappe van hun aardse weg met goed gevolg te kunnen afleggen. Maar er moeten eerst nog veel mensen op de juiste weg geleid worden, en ook zij hebben daartoe nog veel hulp nodig. Want zij bevinden zich op weg naar de afgrond en moeten daarvan teruggehouden worden en naar de goede richting heen geleid worden.

Alle middelen die IK toepas voor het einde zijn genademiddelen, want de mensen trekken zich nergens iets van aan en gaan onverschillig hun gang. Zij verdienen daarom eigenlijk geen hulp, temeer daar zij zich nog eerder verzetten dan hulp aannemen. IK heb al Mijn schepselen lief en wil niet een van hen verliezen. IK wil niet dat zij weer een eindeloos lange tijd in een ellendige toestand moeten smachten, daarom laat IK genade voor recht gelden en laat niets onbeproefd om hen nog te redden vóór het einde.

Maar IK weet ook wat goed is voor ieder wezen en wat geschikt is het nog op de juiste weg te leiden. En dat pas IK ook toe zonder echter op zijn wil dwang uit te oefenen, want het moet vrij beslissen. Het wordt hem echter gemakkelijk gemaakt omdat het de genademiddelen zo duidelijk krijgt aangegeven, dat het ze ook als zodanig kan herkennen. Steeds weer wordt de mens gewezen op het geestelijke rijk en steeds weer komt hij op de een of andere manier met de dood in aanraking; hij beleeft hem in zijn omgeving, hij ziet mensen heengaan die hem lief en dierbaar waren of hij ondervindt sterfgevallen van allerlei aard.

Steeds weer wordt hij gewezen op zijn vergankelijkheid en kan hij zich bezig houden met de gedachte, wat komt er na de dood? Zijn denken wordt dan geleid naar het geestelijke rijk, want zijn gedachten dwalen dan vaak af naar de gestorvenen en de vraag komt in hem op, waar vertoeven ze nu? Zijn zij geheel vergaan of bestaat er het uitzicht op een weerzien? En dan schakelen zich altijd de leidende geesten in aan wiens bescherming de mensen zijn toevertrouwd. Zij proberen hun gedachten te beïnvloeden en hun opheldering te geven en maken het mogelijk, dat ieder mens de kennis toekomt van Mijn Woord dat tot de aarde gebracht wordt. Of, zij doen boeken en geschriften in uw handen komen (net als nu} die u opheldering geven over Mijn Woord. Zij doen dus alles om uw gedachten te richten tot het rijk dat uw ware vaderland is, en dat u ook betreden zult bij het verlaten van deze wereld. En ook de gestorvenen werken vanuit het hiernamaals op u in doordat zij zich gedurig invoegen in uw gedachten, en daardoor wordt in zekere zin een verbinding tot stand gebracht van het geestelijke rijk naar de aardse wereld.

Mijn mate van genade is onuitputtelijk en een ieder zou dat kunnen uitbuiten als zijn wil daartoe bereid was. Daarom laat IK steeds weer Mijn Woord weerklinken, want ieder mens die dat woord hoort en aanneemt maakt waarlijk gebruik van die grote genadegift die hem een goed succes oplevert en hem helpt bij de uitrijping van zijn ziel en zijn doel op deze aarde nog te bereiken, want dan kan hij Mij vinden en de verbinding met Mij herstellen, die hem dan ook zijn voltooiing verzekert. Het is heel belangrijk dat de mens de verbinding met Mij nog herstelt vóór zijn ziel het lichaam verlaat, vóór het uur van afscheid van deze aarde gekomen is.

Zodra hij zich bewust is van Mij en Mij dan erkent, zal hij niet meer verloren gaan. Want dan zal hij ook de weg nemen tot het kruis en tot de goddelijke Verlosser JEZUS CHRISTUS. Hij zal Mij in HEM herkennen en dan ook de weg genomen hebben tot Mij, en dan is hij voor eeuwig aan Mijn tegenstander ontrukt omdat JEZUS hem verlost uit zijn boeien. JEZUS heeft zijn schuld op ZICH genomen en voor hem de weg vrijgemaakt tot de VADER.

JEZUS en IK zijn Een. Dit in te zien is voorwaarde voor de terugkeer van het eens gevallen wezen tot Mij, en daarom zal IK de mensen steeds weer opheldering geven door Mijn Woord. Juist daarom is ook Mijn Woord de grootste en doeltreffendste genadegave die IK nog vóór het einde de mensen kan aanbieden, en zalig zijn zij te noemen die dit nog aannemen, want zij zullen waarlijk niet meer verloren gaan.

De tijd is nog maar kort en de strijd om de zielen wordt van de kant der duisternis steeds heviger gevoerd. Maar ook IK vecht voor u, Mijn schepselen, en IK sta u bij, opdat u, die deze strijd moet uitvechten, ook de juiste beslissing neemt. Opdat u de weg neemt tot JEZUS CHRISTUS in Wien IKZelf mens ben geworden om u te verlossen. Doe dus een beroep op dit grote genadewerk der verlossing door JEZUS CHRISTUS en waarlijk, u zult de overwinning behalen en vrij worden van hem die u te gronde wil richten.

AMEN