Het oude testament

BD.0185

17 november 1937

Het Oude Testament

Je geestelijk bezit zal toenemen wanneer jij je gewillig aan ons toevertrouwt en steeds in liefde met je Heiland verbonden blijft. Wij hebben de opdracht je in te wijden in de leringen van het Oude Testament. Voordat de Heiland mens werd gaf God Zijn profeten Zijn stem en onderrichtte Hij door hen Zijn geboden. Onderwezen werd dat de Messias zou komen uit wie over de mensheid alle heil zou komen. Maar God de Heer gaf hen geenszins de opdracht de zonden der vaderen te verkondigen. Evenals God ook tegenwoordig tot de zijnen spreekt, zo gaf Hij altijd al aan de mensen te kennen, te wandelen in geloof en in liefde tot de Schepper. En toch ontstonden door de mensen geschriften die getuigen moesten van de wil van de Heer. Het zou vermetel kunnen worden genoemd als dergelijke geschriften niet met de beste bedoeling ontstaan waren om daardoor de Heer en Schepper van hemel en aarde te dienen.

En nu leiden deze leringen ertoe dat men alles probeert te ontkennen, ook de woorden van de Heer zelf, die ze aan de mensen tot zegen gegeven heeft door Zijn profeten. Wijs daarom niet af wat zich onttrekt aan jullie beoordeling. Laat God opnieuw heersen en neem aan wat Hij jullie zendt in duidelijke bewoordingen, die jullie zullen aangrijpen en die meer tot jullie zullen doordringen dan het boek der vaderen. Maar ook dit misleidt. Wat jullie niet begrijpen, beoordeel dat niet. Wijs niet af, want daarmee kunnen jullie ook veel waarheid afwijzen. In geen enkel huis mag het woord Gods ontbreken, maar wanneer ook het oude boek niet meer geeft wat jullie tot troost kan zijn, verwerp het dan toch niet. Er ging tijd overheen en daarmee ook de manier van spreken van de mensen. Ontken Gods woord niet, maar vraag de Vader nadrukkelijk dat jullie lezen met opheldering, dat jullie goed begrijpen wat Hij jullie door de profeten gegeven heeft en dat jullie de leringen der waarheid gegeven mogen worden. De liefde van de goddelijke Vader zal steeds weer middelen en wegen vinden, zodat Zijn leringen ingang vinden in de harten van de mensheid. En om jullie voor vergissingen te behoeden zal Hij jullie gedachten leiden wanneer jullie maar juist willen begrijpen en wanneer jullie uit het boek der boeken maar goddelijke waarheden willen aannemen en niet menselijk de zwakheden en fouten der mensheid willen doorgronden.

Alleen zuiver, louter op God gericht denken staat borg voor de waarachtigheid van de woorden die God in liefde door Zijn werktuigen aan de kinderen op aarde laat overbrengen. Vermengt zich dit denken met aards streven, is het niet uitsluitend gericht op de hemelse Vader, dan zal een dergelijke arbeid van mensenhand niet meer zuiver goddelijk, maar menselijk dwalend ontstaan. En zo zijn de geestelijke leringen te verklaren, waartegen zoveel geestelijke onderzoekers zich verzetten deze aan te nemen. Maar wederom geldt ook hier dat ene, dat wetenschap niet kan doorgronden wat waarheid is en wat valse lering. Alleen degenen die hun toevlucht nemen tot de hemelse Vader en Hem om opheldering vragen, zal de kennis toekomen. Dezen zal Hij de waarheid niet onthouden en Hij zal hen leiden op de juiste weg, de weg van inzicht. Geef je dus vol vertrouwen over aan onze woorden en let op alles wat God je bereidt, om jullie de zuivere waarheid te verkondigen.

Amen