Zuivere waarheid

BD.0186

18 november 1937

Zuivere waarheid - Teken - Wonder

Er zullen tijden komen wanneer jou geopenbaard wordt wat de Heiland in Zijn liefde jou toebedacht heeft. Dan moet je zo intens innig kunnen geloven, dat je hart niet meer door twijfels wordt bevangen. Ons streven en ons bemoeien leiden ertoe, op jou door bekendmakingen zulke kracht over te brengen, dat je als zuivere waarheid alles opneemt wat je geboden wordt. Neem in acht, dat alles, wat de Heer jou zendt, je geest laat opleven, dat je in menig uur reeds troost kon halen uit Zijn woorden, dat je door de Heiland alleen dat onderwezen werd, wat overeenstemt met je bevattingsvermogen. Zijn werk zal toch tot voleinding komen met zulke gaven, die jou zullen inwijden in de diepste waarheid en die je een geestelijk weten geven, zodat je de grootte van Zijn liefde en macht daaraan zult herkennen.

Streef naar dit diepe geloof, dat de grondslag is voor je verdere werk. En wees nu bereid op te nemen:

Altijd en eeuwig bestaan Gods leringen, en altijd vindt de Heer degenen die Hem dienen en Zijn leringen helpen verbreiden onder de mensheid. Maar niet altijd zijn het menselijk hart en oor bereid, deze aan te nemen. Wat de Heer reeds aan wonderen liet geschieden, ze werden slechts zelden als zodanig erkend. Ten tijde van Christus geschiedden vele wonderen, en zelfs toen keerden zich slechts weinigen tot Hem. Want de mens is hard geworden door de invloed van het kwaad en gelooft deze meer dan zijn Schepper. Gezegend is nu degene, wiens hart zich ontsluit voor alles wat van boven komt, wie in geloof aan de Heiland zijn werk op aarde in dienst van de Heer stelt. Al dezen zal de Heer verlichten en Hij zal hen de kracht geven om naar Zijn wil te werken voor het zielenheil van de mensenkinderen.

Zo maak ook jij een doorlopende vooruitgang mee en vervul je dag na dag je bestemming. Het opnemen van de woorden Gods waarborgt, dat de Heer met Zijn genade bij je is en je zegent. Deemoedig, gewillig en vol overgave alles in ontvangst nemen en de geboden van de Heer nakomen. En steeds standvastiger zal je geloof zijn, dat je naar omhoog zal leiden.

Amen