Gebed

BD.0188

19 november 1937

Gebed

Wij helpen je vooruit, zo goed als het in ons vermogen ligt. En daarom is al je angst en zorg overbodig, het ligt alleen aan je gebed. Wanneer je steeds tot deze je toevlucht neemt, kun je zonder zorgen zijn. Want steeds wordt verhoord, wie uit de grond van zijn hart om verlichting bidt.

Lief kind, geestelijke krachten, die je verheven leringen van Gods wijsheid willen geven, willen je kortstondig opeisen. Let op, hoe jou deze toebedeeld worden.

In alle noodsituaties heeft de Vader Zijn kinderen eens het gebed gegeven. Wat is het een bewijs van de genade van Zijn goddelijke liefde tot Hem te mogen smeken! Hij biedt allen de mogelijkheid, slechts door het richten van innige gedachten tot Hem zich te allen tijde hulp te verschaffen. Vol erbarmen komt de Vader iedereen tegemoet die Hem aanroept in zijn nood. Voor wie onder jullie deze genade wil afwijzen, is iedere mogelijkheid uitgesloten, dat goddelijke hulpkrachten zijn werk op aarde voor hem verlichten. Op zichzelf aangewezen, ontbreekt het hem aan de juiste kennis. Hij zal zijn levensweg gaan in dwaling en donkerheid van geest. Wat God jullie door de zegeningen van het gebed gaf, is van onschatbare waarde voor jullie, want het brengt immers de verbinding tot stand tussen de hemelse Vader en Zijn kinderen op aarde. Slechts een verblind iemand wijst een dergelijk middel van genade af. Maar ieder kind van God zal de Vader danken voor dit grote genadevolle bewijs van Zijn liefde en zal zich in dankbaarheid er alles aan gelegen laten liggen aan te nemen, wat hem geboden wordt.

In het gebed wil de Heer jullie beproeven, want wat jullie als vorm van gebed toepassen, is niet voldoende. Het dringt niet tot de Vader door, zolang niet jullie hart spreekt. Het is slechts dan van waarde en werkzaam, wanneer jullie je volledige kinderlijke smeken in het gebed leggen, zij het in woorden of in gedachten. Steeds moeten jullie vanuit het hart tot God spreken, dan zal Hij jullie verhoren en jullie geven, wat volgens goddelijke wijsheid van nut is. Geef daarom al jullie zorgen vol vertrouwen over aan jullie Vader, die zo, als het nuttig voor jullie is voor de eeuwigheid, jullie gebed zal verhoren. En onderwerp jullie steeds aan Zijn wil. Want Hij alleen weet wat jullie vroom maakt, en zal jullie geven, opdat het jullie zegen brengt.

Zie daarom in het gebed steeds een geschenk, de brug, waarop de Heer jullie toestaat, tot Hem te komen. En maak gebruik van deze gelegenheid, zo vaak als jullie kunnen. Aan het eind van jullie leven zullen jullie erkennen, hoe rijk gezegend jullie wandel op aarde daardoor was.

Amen