Heilige hallen

BD.0187

18 november 1937

Heilige hallen - Zegen van de arbeid voor geestelijke wezens

Begin dus in Gods naam. Die jouw hart zoekt, zijn allemaal hier. Jij moet weer tegen verzoekingen strijden, dat bemoeilijkt je het opnemen. Maar blijf slechts in liefde met ons verbonden, dan zul je ook te allen tijde geholpen worden. Probeer nu ons te volgen: Wij hebben zorgvuldig voorbereid wat je moet opnemen en hebben alleen jouw aandacht nodig.

In heilige hallen verblijven al diegenen, aan wie onze woorden zegen hebben gebracht. Jou zal hetzelfde ten deel vallen, wanneer je voor jouw Heiland vecht. Want voor Zijn strijders is een leven in heerlijkheid bereid. Omstraald door de liefde van de Heiland, verlangen zij er alleen maar naar het eeuwige Licht te aanschouwen, de Heer en Schepper van hemel en aarde van aangezicht tot aangezicht. Ontelbare zielen smeken je, hen uit de nood te helpen, uit het geweld van de boze machten. Voor al dezen is de weg nog zo ver, tot ze bereiken, waar hen de eeuwige zaligheid beschoren is. Jou wordt de mogelijkheid geboden, door onvermoeibare arbeid op aarde ook een groot aantal van deze armzaligen te verlossen. Want jij kunt toch vele, vele mensen erop wijzen, eveneens in liefde voor zo vele geestelijke wezens te werken.

Door gebed en vroomheid wordt de kracht van alle wezens steeds groter. Niemand van jullie kan inschatten, hoe zo'n weldoend effect een levenswandel in geestelijk streven heeft op de hem omringende geestelijke wezens, zoals zo vele, die met de nog op aarde verblijvende wezens door Gods wijsheid verbonden zijn, deelnemen aan het aardse leven van deze wezens en met hoop en vrees ernaar verlangen, dat iedereen zich tot de goddelijke Vader wil wenden. Hun werkzaamheid aan gene zijde is immers onafgebroken de zorg voor de kinderen op aarde. En hun geestelijk streven in het hiernamaals geldt immers ook alleen maar de zielenheil van de aan hen toevertrouwde kinderen op aarde. Er is vaak een zware strijd om zulke zielen, en voor zover je helpend kunt ingrijpen: waar jij je broeders en zusters op aarde onze leringen kunt geven, zullen je talrijke wezens hiervoor bedanken. En daarom volgen ze jouw inspanningen met voortdurende zorg en hoop.

O, konden jullie mensen maar bij benadering inschatten, hoeveel zegen jullie kunnen geven met jullie arbeid. Jullie zouden voortaan alleen de Heiland dienen en opgaan in liefde voor jullie medemensen. En te allen tijde zouden jullie alleen maar het doel nastreven, jullie de eeuwige heerlijkheid te bezorgen.

Amen